Ski

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ski med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
0,9 %
Langsiktig gjeld
247,1 %
Arbeidskapital
24,0 %
Frie inntekter
kr 52 547
Netto lånegjeld
kr 85 380
Utgifter barnehage
kr 139 483
Utgifter grunnskole
kr 89 076
Utgifter kommunehelse
kr 2 522
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 713
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 281
Utgifter barnevern
kr 11 316
Utgifter administrasjon
kr 3 714
Barnehagedekning
92,1 %
Andel spesialundervisning
5,4 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,1 %
Beboere institusjon
13,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 796
Enhetskostnader grunnskole
kr 92 336
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 267 242
Enhetskostnader institusjon
kr 1 202 133
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 820
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 513
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 955
Reguleringsplaner
129 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 256 083
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.