Vestby

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vestby med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,4 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
224,4 %
Arbeidskapital
41,7 %
Frie inntekter
kr 50 756
Netto lånegjeld
kr 83 992
Utgifter barnehage
kr 133 157
Utgifter grunnskole
kr 111 457
Utgifter kommunehelse
kr 1 802
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 433
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 077
Utgifter barnevern
kr 3 955
Utgifter administrasjon
kr 3 767
Barnehagedekning
93,0 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
8,6 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
7,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 178 164
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 171
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 178 088
Enhetskostnader institusjon
kr 1 023 048
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 105
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 172
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 919
Reguleringsplaner
54 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 169 155
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.