Hobøl

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hobøl med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
17,7 %
Netto driftsresultat
17,4 %
Langsiktig gjeld
130,7 %
Arbeidskapital
19,1 %
Frie inntekter
kr 35 032
Netto lånegjeld
kr 35 307
Utgifter barnehage
kr 121 776
Utgifter grunnskole
kr 124 834
Utgifter kommunehelse
kr 2 322
Utgifter pleie og omsorg
-kr 631
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 008
Utgifter barnevern
kr 11 276
Utgifter administrasjon
-kr 6 330
Barnehagedekning
90,6 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
12,2 Stk
Fysioterapiårsverk
6,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
3,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 150 701
Enhetskostnader grunnskole
kr 123 955
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 226 144
Enhetskostnader institusjon
kr 1 226 759
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 493
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 788
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 197
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 94 121
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.