Våler

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Våler med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,2 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
167,5 %
Arbeidskapital
38,4 %
Frie inntekter
kr 50 235
Netto lånegjeld
kr 36 755
Utgifter barnehage
kr 129 392
Utgifter grunnskole
kr 118 673
Utgifter kommunehelse
kr 2 663
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 803
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 544
Utgifter barnevern
kr 7 718
Utgifter administrasjon
kr 3 320
Barnehagedekning
86,7 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 179 606
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 179
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 200 016
Enhetskostnader institusjon
kr 1 430 440
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 450
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 954
Reguleringsplaner
65 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 108 355
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.