Rygge

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rygge med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
219,0 %
Arbeidskapital
8,0 %
Frie inntekter
kr 49 182
Netto lånegjeld
kr 59 961
Utgifter barnehage
kr 127 515
Utgifter grunnskole
kr 111 416
Utgifter kommunehelse
kr 2 341
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 884
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 415
Utgifter barnevern
kr 7 194
Utgifter administrasjon
kr 4 127
Barnehagedekning
91,4 %
Andel spesialundervisning
3,7 %
Legeårsverk
9,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
26,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 783
Enhetskostnader grunnskole
kr 125 980
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 238 687
Enhetskostnader institusjon
kr 1 298 205
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 190
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 568
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 545
Reguleringsplaner
95 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 83 043
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.