Råde

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Råde med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,3 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
211,2 %
Arbeidskapital
25,1 %
Frie inntekter
kr 50 780
Netto lånegjeld
kr 59 127
Utgifter barnehage
kr 130 134
Utgifter grunnskole
kr 100 636
Utgifter kommunehelse
kr 2 747
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 775
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 457
Utgifter barnevern
kr 11 781
Utgifter administrasjon
kr 5 390
Barnehagedekning
93,2 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
12,7 Stk
Fysioterapiårsverk
6,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 956
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 939
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 253 593
Enhetskostnader institusjon
kr 1 249 483
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 601
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 584
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 399
Reguleringsplaner
115 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 61 109
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.