Rakkestad

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rakkestad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
211,6 %
Arbeidskapital
6,5 %
Frie inntekter
kr 56 311
Netto lånegjeld
kr 71 232
Utgifter barnehage
kr 117 493
Utgifter grunnskole
kr 110 924
Utgifter kommunehelse
kr 3 210
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 474
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 993
Utgifter barnevern
kr 16 590
Utgifter administrasjon
kr 3 896
Barnehagedekning
85,5 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,7 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 141
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 766
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 211 547
Enhetskostnader institusjon
kr 1 075 754
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 798
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 971
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 491
Reguleringsplaner
49 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 70 545
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.