Skiptvet

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skiptvet med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
155,0 %
Arbeidskapital
17,6 %
Frie inntekter
kr 54 421
Netto lånegjeld
kr 24 550
Utgifter barnehage
kr 151 555
Utgifter grunnskole
kr 117 212
Utgifter kommunehelse
kr 1 692
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 556
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 182
Utgifter barnevern
kr 20 235
Utgifter administrasjon
kr 5 324
Barnehagedekning
90,9 %
Andel spesialundervisning
6,6 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
8,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 248
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 626
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 166 654
Enhetskostnader institusjon
kr 1 060 450
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 957
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 958
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 779
Reguleringsplaner
110 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 292
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.