Eidsberg

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eidsberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,0 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
197,3 %
Arbeidskapital
13,0 %
Frie inntekter
kr 54 149
Netto lånegjeld
kr 58 640
Utgifter barnehage
kr 142 193
Utgifter grunnskole
kr 111 898
Utgifter kommunehelse
kr 2 144
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 337
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 824
Utgifter barnevern
kr 21 562
Utgifter administrasjon
kr 3 843
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
7,9 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
9,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 762
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 805
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 244 084
Enhetskostnader institusjon
kr 985 071
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 300
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 350
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 953
Reguleringsplaner
66 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 358
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.