Askim

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Askim med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
3,2 %
Langsiktig gjeld
218,5 %
Arbeidskapital
20,6 %
Frie inntekter
kr 52 249
Netto lånegjeld
kr 66 608
Utgifter barnehage
kr 135 733
Utgifter grunnskole
kr 98 624
Utgifter kommunehelse
kr 2 457
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 120
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 390
Utgifter barnevern
kr 12 779
Utgifter administrasjon
kr 4 717
Barnehagedekning
89,5 %
Andel spesialundervisning
9,8 %
Legeårsverk
7,7 Stk
Fysioterapiårsverk
9,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,7 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 698
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 890
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 187 615
Enhetskostnader institusjon
kr 1 072 752
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 656
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 942
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 100
Reguleringsplaner
87 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 168 419
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.