Spydeberg

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Spydeberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,8 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
190,8 %
Arbeidskapital
20,3 %
Frie inntekter
kr 34 046
Netto lånegjeld
kr 58 908
Utgifter barnehage
kr 139 518
Utgifter grunnskole
kr 105 507
Utgifter kommunehelse
kr 1 718
Utgifter pleie og omsorg
-kr 622
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 332
Utgifter barnevern
kr 17 253
Utgifter administrasjon
kr 3 696
Barnehagedekning
92,4 %
Andel spesialundervisning
9,9 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
27,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 327
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 925
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 159 416
Enhetskostnader institusjon
kr 1 279 971
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 994
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 810
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 050
Reguleringsplaner
135 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 43 957
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.