Trøgstad

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Trøgstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
221,9 %
Arbeidskapital
44,6 %
Frie inntekter
kr 56 439
Netto lånegjeld
kr 75 551
Utgifter barnehage
kr 135 428
Utgifter grunnskole
kr 110 800
Utgifter kommunehelse
kr 2 443
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 622
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 597
Utgifter barnevern
kr 15 758
Utgifter administrasjon
kr 3 423
Barnehagedekning
93,8 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
7,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
79,2 %
Beboere institusjon
17,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
8,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
43,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 351
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 454
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 217 107
Enhetskostnader institusjon
kr 998 938
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 310
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 910
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 214
Reguleringsplaner
68 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 66 200
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.