Rømskog

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rømskog med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,0 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
164,1 %
Arbeidskapital
45,5 %
Frie inntekter
kr 80 777
Netto lånegjeld
kr 38 251
Utgifter barnehage
kr 175 519
Utgifter grunnskole
kr 161 932
Utgifter kommunehelse
kr 3 043
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 063
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 648
Utgifter barnevern
kr 6 766
Utgifter administrasjon
kr 13 446
Barnehagedekning
92,6 %
Andel spesialundervisning
5,7 %
Legeårsverk
11,0 Stk
Fysioterapiårsverk
14,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 240
Enhetskostnader grunnskole
kr 189 617
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
0,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 134 804
Enhetskostnader institusjon
kr 991 667
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 013
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 204
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 140 571
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.