Marker

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Marker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,8 %
Netto driftsresultat
6,3 %
Langsiktig gjeld
195,2 %
Arbeidskapital
23,7 %
Frie inntekter
kr 57 469
Netto lånegjeld
kr 46 683
Utgifter barnehage
kr 121 470
Utgifter grunnskole
kr 115 239
Utgifter kommunehelse
kr 1 894
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 801
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 268
Utgifter barnevern
kr 17 606
Utgifter administrasjon
kr 4 271
Barnehagedekning
81,0 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 205 146
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 770
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 142 806
Enhetskostnader institusjon
kr 1 052 429
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 275
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 325
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 000
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 51 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.