Aremark

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Aremark med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,8 %
Netto driftsresultat
-0,7 %
Langsiktig gjeld
237,9 %
Arbeidskapital
-5,8 %
Frie inntekter
kr 67 706
Netto lånegjeld
kr 95 738
Utgifter barnehage
kr 136 421
Utgifter grunnskole
kr 152 563
Utgifter kommunehelse
kr 2 926
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 701
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 663
Utgifter barnevern
kr 9 205
Utgifter administrasjon
kr 9 283
Barnehagedekning
82,5 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
7,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
6,4 %
Barnevernstiltak
8,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
42,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 553
Enhetskostnader grunnskole
kr 157 949
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 260 683
Enhetskostnader institusjon
kr 966 762
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 950
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 930
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 200
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 99 429
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.