Hvaler

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hvaler med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,5 %
Netto driftsresultat
3,9 %
Langsiktig gjeld
211,2 %
Arbeidskapital
23,1 %
Frie inntekter
kr 52 179
Netto lånegjeld
kr 98 136
Utgifter barnehage
kr 158 520
Utgifter grunnskole
kr 142 040
Utgifter kommunehelse
kr 3 058
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 190
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 601
Utgifter barnevern
kr 40 834
Utgifter administrasjon
kr 5 474
Barnehagedekning
93,6 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
6,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,8 %
Beboere institusjon
13,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
11,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 244
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 365
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 193 757
Enhetskostnader institusjon
kr 1 225 395
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 022
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 572
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 352
Reguleringsplaner
429 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 49 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.