Fredrikstad

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fredrikstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
222,3 %
Arbeidskapital
16,6 %
Frie inntekter
kr 49 850
Netto lånegjeld
kr 63 867
Utgifter barnehage
kr 134 304
Utgifter grunnskole
kr 100 414
Utgifter kommunehelse
kr 2 137
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 190
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 957
Utgifter barnevern
kr 11 753
Utgifter administrasjon
kr 3 888
Barnehagedekning
88,6 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
10,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,4 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
4,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 209 312
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 381
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 257 799
Enhetskostnader institusjon
kr 1 159 188
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 808
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 842
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 901
Reguleringsplaner
222 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 320
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.