Sarpsborg

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sarpsborg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
223,0 %
Arbeidskapital
9,9 %
Frie inntekter
kr 51 970
Netto lånegjeld
kr 56 743
Utgifter barnehage
kr 134 246
Utgifter grunnskole
kr 97 819
Utgifter kommunehelse
kr 2 152
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 745
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 218
Utgifter barnevern
kr 12 939
Utgifter administrasjon
kr 3 298
Barnehagedekning
89,2 %
Andel spesialundervisning
5,2 %
Legeårsverk
12,1 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
80,8 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 504
Enhetskostnader grunnskole
kr 103 103
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 281 605
Enhetskostnader institusjon
kr 1 143 465
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 250
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 358
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 552
Reguleringsplaner
84 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 143 487
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.