Moss

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Moss med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,7 %
Netto driftsresultat
3,8 %
Langsiktig gjeld
140,6 %
Arbeidskapital
8,7 %
Frie inntekter
kr 50 868
Netto lånegjeld
kr 9 651
Utgifter barnehage
kr 147 297
Utgifter grunnskole
kr 95 477
Utgifter kommunehelse
kr 2 244
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 277
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 945
Utgifter barnevern
kr 8 022
Utgifter administrasjon
kr 2 956
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
5,6 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,6 %
Beboere institusjon
7,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,7 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 781
Enhetskostnader grunnskole
kr 92 523
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 234 659
Enhetskostnader institusjon
kr 1 134 368
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 220
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 235
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 600
Reguleringsplaner
98 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 178 828
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.