Halden

Østfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Halden med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,2 %
Netto driftsresultat
6,2 %
Langsiktig gjeld
215,5 %
Arbeidskapital
-1,4 %
Frie inntekter
kr 51 779
Netto lånegjeld
kr 68 613
Utgifter barnehage
kr 140 842
Utgifter grunnskole
kr 94 936
Utgifter kommunehelse
kr 2 261
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 663
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 860
Utgifter barnevern
kr 9 808
Utgifter administrasjon
kr 4 499
Barnehagedekning
92,9 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,8 %
Beboere institusjon
8,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 227 285
Enhetskostnader grunnskole
kr 99 985
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 299 094
Enhetskostnader institusjon
kr 1 161 449
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 968
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 747
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 471
Reguleringsplaner
118 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 103 974
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.